Vážení přátelé

Upřesnili jsme pracovní témata a pracovní skupiny pro participaci na Pankrácké pláni. Cíle a složení pracovních skupin průběžně doplňujeme, aktuální v.3.4:

I.) Organizace spolupráce předsedů SVJ, družstev, domů na Pankrácké pláni

Cíl: Navázat participační spolupráci SVJ, družstev, obytných domů na Pankrácké pláni

Vedení pracovní skupiny: Marek Ponik

Úkol 1: Shromáždění kontaktů

Úkol 2: Příprava jednání

Úkol 3: Pozvání k jednání

II.) Generel veřejných prostranství MČ Praha 4 a participace s IPR

Cíl: Navázat participační spolupráci s Městskou částí Praha 4 a Magistrátem hl. m. Prahy

Pracovní skupina: Ing. Akad. Arch. Sylva Matějková, Arch. Alan Hackl, Alena Drápalová

III.) Právní nástroje pro participaci k projednání s Městskou částí Praha 4, Magistrátem hl. m. Prahy a právní obálka nových záměrů na Pankrácké pláni

Cíl: Projednat vhodné právní nástroje pro participaci a právní obálku nových záměrů

Odborný garant: JUDr. Jaromír Kyzour, advokát

Pracovní skupina: Zástupci MČ, SOIP, Petiční výbor

IV.) Inventura záměrů a informační systém Městské části Praha 4 pro jejich sledování

Cíl: Aktualizovat stav záměrů na Pankrácké pláni a vybudovat informační systém Městské části Praha 4 pro jejich sledování

Pracovní skupina: Nezbytná účast pracovníků MČ po předchozím schválení vedoucími jejich oddělení; SOIP

Úkol 1: Aktualizovat stav záměrů formou tabulky

Úkol 2: Prověřit využitelnost Portálu pro městské části IPR - otevřenost pro datovou vrstvu městské části

Úkol 3: Rámcově ověřit technické i organizační možnosti řešení v rámci participace společně s pracovníky MČ připravujícími participaci

Úkol 4: Připravit stručný popis záměru v rámci participace společně s pracovníky MČ připravujícími participaci

Úkol 5: Projednat možnosti řešení a možnosti zapojení pracovníků MČ do realizace záměru s radním pro IT za účasti pracovníků MČ připravujících participaci

Úkol 6: Podílet se na případném dalším projednávání v rámci MČ podle potřeby

V.) Aktuálně projednávané záměry, připomínkování, námitky, odvolání, žaloby, konzultace k nim, organizace Petičních a PR akcí

Cíl: Účast v aktuálních správních řízeních

Pracovní skupina: SOIP, Petiční výbor

Úkol 1: Rezidence Park Kavčí Hory

Úkol 2: Pentagon Pankrác

Úkol 3: AB Reitknechtka

Úkol 4: Parkovací dům Budějovická

Úkol 5: Sledovat prodej Normy Milevská

VI.) Výškové limity na Pankráci

Cíl: Projednat akceptovatelné výškové limity na Pankrácké pláni

Odborný garant: Doc. PhDr. Josef Štulc

Pracovní skupina: Zástupci MČ, MHMP, IPR (vyžádat); SOIP, Petiční výbor

VII.) Organizace dopravy v pohybu i v klidu

Cíl: Projednat optimalizaci dopravy v pohybu i v klidu na Pankrácké pláni

Pracovní skupina: Ing. Jan Vlček, Zástupci MČ, MHMP, TSK-ÚDI (vyžádat); SOIP, Petiční výbor

Úkol 1: Inventura parkovacích kapacit a dopravy v pohybu

Úkol 2: Generel dopravy na Pankrácké pláni

VIII.) Odborná podpora, studie, granty, analýzy

Cíl: Zajistit relevantní odborný přístup k řešení stanovených témat

Pracovní skupina: SOIP, Petiční výbor

IX.) Strategie, plán, řízení témat

Cíl: Zajistit odborné vedení participace

Pracovní skupina: SOIP, Petiční výbor

X.) Systematické využívání aktuálních dostupných nástrojů pro participaci

Cíl: Zajistit systematické využívání všech aktuálních dostupných nástrojů pro participaci

Úkol 1: Zajistit aktivní účast ve všech komisích, výborech a samosprávných orgánech přístupných veřejnosti a projednat v nich aktuální témata

Pracovní skupina: Všechny pracovní skupiny

XI.) Strategie financování, PR, Marketing

Cíl 1: Interaktivní komunikace, On-line komunikace, Newsletter

Cíl 2: Samofinancování

Cíl 3: Vícezdrojové financování

Pracovní skupina: Ing. Vít Janoušek, Mgr. Tibor Vansa, CRM pro neziskovky, z.s.

Úkol 1: FB stránky

Úkol 2: WEB stránky

Úkol 3: Salesforce CRM

Úkol 4: Newsletter

Úkol 5: Interaktivní WEB