Regionální plány

V oblasti Pankrácké pláně jsou připravovány rozsáhlé investiční záměry, které v součtu svých vlivů budou mít závažné negativní dopady na životní prostředí obyvatel. Naší hlavní výhradou - vůči správním orgánům městské částí Praha 4 a hl. m. Prahy - je, že se tato rozsáhlá výstavba připravuje BEZ ZPRACOVÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU, který by stanovil přijatelné limity využití území. Zúčastnění investoři jsou tak ve vzájemné konkurenci při čerpání limitů území (např. koeficientu zeleně, koeficientu zastavěnosti), aniž jsou stanoveny limity pro jednotlivé dílčí části Pankrácké pláně. (Obvodní zastupitelstvo Prahy 4 přitom jeho zadání schválilo - Rada MČ Praha 4 jej však NEZADALA ke zpracování!) Je zřejmé, že za této situace se všichni zúčastnění investoři snaží limit celého území "vyčerpat" na svém pozemku (maximalizace výnosů). Jsou tak například v jednotlivých oddělených řízeních jednotlivých záměrů opakovaně započítávány plochy zeleně do koeficientů jednotlivých záměrů, atp. Tímto dílčím "salámovým" postupem dochází k závažnému obcházení předepsaných procedur. Například náš návrh, aby byl procedurou EIA společně posouzen vliv výstavby všech plánovaných investičních záměrů na životní prostředí v součtu všech plánovaných staveb zůstal správními orgány nevyslyšen. Investoři předkládají svoje záměry izolovaně v oddělených řízeních. Žádný zúčastněný správní orgán tak není schopen posoudit celkový vliv plánovaných investičních záměrů v celku.

Architekt Koucký tvrdí, že výšková regulace - údaj počtu pater v genetickém kódu čtverců - v Metropolitním plánu vyjadřuje ekonomický potenciál. Přesněji řečeno jde o potenciál výnosů ze stavby umístěné na dané ploše. Čím vyšší počet pater stanovuje výšková regulace Metropolitního plánu pro daný čtverec, tím vyšší ekonomický potenciál, respektive...