Dopis od UNESCO


Vážený pane velvyslaneče,

jak si možná vzpomenete, v našich předchozích dopisech ze dne 5. dubna 2016 a 13. května 2016 jsme žádali české úřady, aby poskytly UNESCO informace o všech činnostech v oblasti rozvoje, které zahrnují výstavbu vysokých budov. Dále jsme je žádali,  aby v souladu s odstavcem 172 Pokynů pro provoz, informovaly UNESCO o jakémkoli předpokládaném vývoji, významných obnovách nebo rekonstrukcích na Pankrácké planině, která spadá pod rámec nárazníkové zóny historického centra Prahy.

Poradní orgán Výboru pro světové dědictví ICOMOS International přezkoumal zprávu předloženou českými úřady dne 21. února 2017. Ve své technické zprávě, předané vašim orgánům dne 22. února 2017, dospěl ICOMOS International k závěru, že projekt Rezidence Park Kavčí Hory by výrazně navýšil poškození, které panoramatu Prahy způsobuje stávající shluk vysoký budov a stanovil precedens pro další podobný vývoj.

V dopise ze dne 16. června 2017 Vaše orgány zdůraznily rozhodnutí Oddělení správy památkové péče v Praze týkající se projektu Rezidence Park Kavčí Hory. V tomto rozhodnutí úřad dospěl k závěru, že tento navrhovaný developerský projekt není v rozporu s předpisy o zachování památkové péče pro danou oblast. Chtěl bych Vás informovat, že středisko Světového dědictví obdrželo od českého národního výboru ICOMOS dopis o stavu péče o památku a zejména o projektu Rezidence Park Kavčí Hory. Tímto Vás proto žádám, v souladu s odstavcem 174 provozních pokynů, o ověření obdržených informací s Vašimi dotčenými orgány.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste mohl předat tento dopis Vašim příslušným vnitrostátním orgánům. Žádáme je, aby do 1. prosince 2017 předložili UNESCO v souladu s bodem 169 operačních pokynů podrobnou zprávu o stavu péče o světového dědictví "Historické centrum Prahy".  Požadujeme, aby zpráva byla zhotovena včetně všech příslušných studií dopadů na všechny provedené práce nebo plánované projekty, které mohou mít dopad na mimořádnou  hodnotu daného dědictví nebo stav jeho ochrany. Po přezkoumání zprávy může Centrum pro světové dědictví a jeho poradní orgány rozhodnout, zda zpráva bude předložena ke zkoumání zachování zápisu historického centra Prahy na Výboru pro světové dědictví na jeho 42. zasedání v roce 2018. Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši podporu a spolupráci při provádění Úmluvy o světovém dědictví.

S úctou, Mechtild Rossler
ředitel Střediska světového dědictví

Původní znění  a předpisy UNESCO

H. E. Mr Petr Drulak

Ambassador

Permanent Delegate of the Czech Republic to UNESCO

UNESCO House

Ref.: CLT/HER/WHC/EUR/17/10037 10 August 2017

Subject: State of conservation of the World Heritage property "Historic Centre of Prague"

Dear Ambassador,

As you may recall, in our previous letters of 5 April 2016 and 13 May 2016 , we kindly requested the Czech authorities to provide the World Heritage Centre with information concerning any development project activities, which include the construction of high buildings, and to continue informing the World Heritage Centre, in accordance with Paragraph 172 of the Operational Guidelines, about any envisaged developments, major restorations or rehabilitations on the Pankrac Plain, within the property "Historic Centre of Prague", its buffer zone and settings.

The Advisory Body of the World Heritage Committee, ICOMOS International reviewed the report submitted by the Czech authorities on 21 February 2017. In its technical report transmitted to your authorities on 22 February 2017, ICOMOS International concluded that the Rezidence Park Kavčí Hory project would add substantially to the harm caused by the existing tall buildings cluster, and set a precedent for yet more similar development on the city skyline.

In the letter of 16 June 2017, your authorities highlighted the decision of the Prague City Council's Department of Heritage Management concerning the Rezidence Park Kavčí Hory project, concluding that this proposed development project was not in conflict with the heritage preservation regulations for the given area.

I would like to inform you that the World Heritage Centre received a letter (enclosed) from the ICOMOS Czech National Committee concerning the state of conservation of the property, and in particular the Rezidence Park Kavčí Hory project.

We are sending this information to you in accordance with Paragraph 174 of the Operational Guidelines to enable us to verify, with your authorities concerned, the information that we have received.

I would be grateful if you could transmit this letter to your relevant national authorities and submit to the World Heritage Centre, in conformity with paragraph 169 of the Operational Guidelines, by 1 December 2017, a detailed report on state of conservation of the World Heritage property "Historic Centre of Prague", including all relevant impact studies for all works undertaken or projects planned which may have an impact on the Outstanding Universal Value of the property or its state of conservation.

Following the review of the report, the World Heritage Centre and Advisory Bodies may decide if the report will be submitted for examination of the state of conservation of the property Historic Centre of Prague by the World Heritage Committee at its 42nd session in 2018.

May I take this opportunity to thank you for your support and cooperation in the implementation of the World Heritage Convention.

Yours sincerely,

Mechtild Rossler

Director

World Heritage Centre


IV PROCESS FOR MONITORING THE STATE OF CONSERVATION OF WORLD HERITAGE PROPERTIES
IV.A Reactive Monitoring Definition of Reactive Monitoring

169. Reactive Monitoring is the reporting by the Secretariat, other sectors of UNESCO and the Advisory Bodies to the Committee on the state of conservation of specific World Heritage properties that are under threat. To this end, the States Parties shall submit specific reports and impact studies each time exceptional circumstances occur or work is undertaken which may have an impact on the Outstanding Universal Value of the property or its state of conservation. Reactive Monitoring is also foreseen in reference to properties inscribed, or to be inscribed, on the List of World Heritage in Danger as set out in paragraphs 177-191. Reactive Monitoring is also foreseen in the procedures for the eventual deletion of properties from the World Heritage List as set out in paragraphs 192-198. These reports shall be submitted to the World Heritage Committee through the Secretariat, using the standard format in Annex 13, in English or French: Decision 39 COM 11 38 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention a) by 1 December of the year preceding the examination of the property by the Committee, for the properties inscribed on the World Heritage List, b) by 1 February of the year of examination of the property by the Committee, for the properties inscribed on the List of World Heritage in Danger, and for specific cases of utmost urgency.

Objective of Reactive Monitoring

170. When adopting the process of Reactive Monitoring, the Committee was particularly concerned that all possible measures should be taken to prevent the deletion of any property from the List and was ready to offer technical co-operation as far as possible to States Parties in this connection.

171. The Committee recommends that States Parties co-operate with the Advisory Bodies which have been asked by the Committee to carry out monitoring and reporting on its behalf on the progress of work undertaken for the preservation of properties inscribed on the World Heritage List. Information received from States Parties and/or other sources

172. The World Heritage Committee invites the States Parties to the Convention to inform the Committee, through the Secretariat, of their intention to undertake or to authorize in an area protected under the Convention major restorations or new constructions which may affect the Outstanding Universal Value of the property. Notice should be given as soon as possible (for instance, before drafting basic documents for specific projects) and before making any decisions that would be difficult to reverse, so that the Committee may assist in seeking appropriate solutions to ensure that the Outstanding Universal Value of the property is fully preserved.

173. The World Heritage Committee requests that reports of missions to review the state of conservation of the World Heritage properties include: a) an indication of threats or significant improvement in the conservation of the property since the last report to the World Heritage Committee; b) any follow-up to previous decisions of the World Heritage Committee on the state of conservation of the property; c) information on any threat or damage to or loss of Outstanding Universal Value, integrity and/or authenticity for which the property was inscribed on the World Heritage List.

174. When the Secretariat receives information that a property inscribed has seriously deteriorated, or that the necessary corrective measures have not been taken within the time proposed, from a source other than the State Party concerned, it will, as far as possible, verify the source and the contents of the information in consultation with the State Party concerned and request its comments.